ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ"

.

БЪДЕЩЕТО ТИ ГО ЗАСЛУЖАВА!

 

Основната цел на класическа застраховка „Живот” е спестяване на средства за реализиране на бъдещи цели на застрахования и осигуряване на финансова защита на него и семейството му в случай на настъпване на застрахователно събитие.

Този продукт е предназначен за клиенти, за които е важно да спестяват и да имат застрахователно покритие в същото време. Спестовната част от платената от клиента премия се инвестира от ЖЗК „Съгласие” АД във финансови инструменти. Полученият положителен финансов резултат се разпределя под формата на бонуси по всеки индивидуален договор. Съветът на директорите на Компанията разглежда решението за разпределяне на допълнителна доходност. В края на изтичането срока на застраховката, клиентът получава гарантирана застрахователна сума плюс натрупаната през застрахователния срок доходност.

 

Продуктът предлага следните покрития:

  • Доживяване – изплащане на фиксирана застрахователна сума
  • Смърт на застрахования през застрахователния срок – изплащане на пълния размер на застрахователната сума на посочените в договора ползващи лица

 

Застраховка „Живот” предлага гъвкава програма от гледна точка на допълнителните защити, които клиентът може да избере и добави към своята застраховка:

 

Гарантираната застрахователна сума се определя от възрастта, премията и срока на застрахователния договор.

Плащането на застрахователната премия е в зависимост от желанието на клиента: еднократно или разсрочено на годишни, шестмесечни, тримесечни и месечни вноски.

Минималната възраст при сключване на застраховката е 14 години, а максималната възраст е 65 години, като при изтичане на застраховката лицето не трябва да надвишава 75 години. Застраховката може да бъде индивидуална застраховка (за едно лице) и взаимна застраховка (за две лица).

Валутата, в която може да бъде сключена полицата е лева или евро.